4

ORDER/Aussie fans come

Comments:
Threaded Linear
#1
Beyonder

Υπερδιαφώνησε τον γαμημένο κώλο μου. Ρωτήστε μερικές από τις 8 κορυφαίες ομάδες του SEA και σίγουρα θα πουν ότι θα μπορούσαμε να είμαστε υποψήφιοι για το slot masters. Τους στριμώχνουμε σε 120+ ping και το κλείνουμε ακόμα και τους χτυπάμε. Κάθε κορυφαία ομάδα της SEA που έχουμε μαζέψει τρέφει μεγάλο σεβασμό για εμάς, γνωρίζοντας τη ζημιά που μπορούμε να κάνουμε στο ping, έχουμε ακόμα μόνοι μας τι θα κάναμε σε χαμηλό ping. Δεν είμαστε σαν τους Bonkers ή τους Soniqs και χρειάζεται μια κριτική vod για να το δούμε αυτό. Ελπίζω να σας αλλάξω γνώμη όταν έρθει η ώρα, αλλά προς το παρόν να έχετε λίγο σεβασμό στα ονόματά μας.

#2
dongrumble
7
Frags
+

Overhyped my fucking ass. Go ask some of top 8 teams in SEA and they'll definitely say we could be a contender for the masters slot. We are scrimming them on 120+ ping and making it close and even beating them. Every top SEA team we have scrimmed has high respect for us knowing the damage we can do on the ping we have yet alone what we would do on low ping. We are not like Bonkers or Soniqs and it takes one vod review to see that. I hope to change all your minds when the time comes but for now have some respect on our names.

#7
Elcatsu
1
Frags
+

who's statement is this?

#8
meyournightmare
0
Frags
+

wronski probly

#9
Faraday
0
Frags
+

no one, just a pasta

#11
bayupermanay
2
Frags
+

it's wronski's statement on twitch stream

#14
Faraday
0
Frags
+

oh that makes it a lot funnier didn't realise

#15
SnooTangerines
0
Frags
+

https://www.vlr.gg/104900/order-is-the-next-ge

#29

Its not from twitch.

#13
meyournightmare
0
Frags
+

there was a twitch clip i cant find link but here is another https://www.vlr.gg/post/1020148/order-is-the-next-ge #29

#3
TS_ChedZ
3
Frags
+

Overhyped my fucking ass. Go ask some of top 8 teams in SEA and they'll definitely say we could be a contender for the masters slot. We are scrimming them on 120+ ping and making it close and even beating them. Every top SEA team we have scrimmed has high respect for us knowing the damage we can do on the ping we have yet alone what we would do on low ping. We are not like Bonkers or Soniqs and it takes one vod review to see that. I hope to change all your minds when the time comes but for now have some respect on our names.

#4
meyournightmare
1
Frags
+

come to UK
EMEA teams wont disappoint you

#5
TS_ChedZ
-3
Frags
+

they do and they will

#6
meyournightmare
1
Frags
+

-_-

#10
luckypleb
6
Frags
+

Made it easier to read for all the aussie friends.

˙sǝɯɐu ɹno uo ʇɔǝdsǝɹ ǝɯos ǝʌɐɥ ʍou ɹoɟ ʇnq sǝɯoɔ ǝɯᴉʇ ǝɥʇ uǝɥʍ spuᴉɯ ɹnoʎ llɐ ǝƃuɐɥɔ oʇ ǝdoɥ I ˙ʇɐɥʇ ǝǝs oʇ ʍǝᴉʌǝɹ poʌ ǝuo sǝʞɐʇ ʇᴉ puɐ sbᴉuoS ɹo sɹǝʞuoq ǝʞᴉl ʇou ǝɹɐ ǝM ˙ƃuᴉd ʍol uo op plnoʍ ǝʍ ʇɐɥʍ ǝuolɐ ʇǝʎ ǝʌɐɥ ǝʍ ƃuᴉd ǝɥʇ uo op uɐɔ ǝʍ ǝƃɐɯɐp ǝɥʇ ƃuᴉʍouʞ sn ɹoɟ ʇɔǝdsǝɹ ɥƃᴉɥ sɐɥ pǝɯɯᴉɹɔs ǝʌɐɥ ǝʍ ɯɐǝʇ ∀ƎS doʇ ʎɹǝʌƎ ˙ɯǝɥʇ ƃuᴉʇɐǝq uǝʌǝ puɐ ǝsolɔ ʇᴉ ƃuᴉʞɐɯ puɐ ƃuᴉd +0ᄅƖ uo ɯǝɥʇ ƃuᴉɯɯᴉɹɔs ǝɹɐ ǝM ˙ʇols sɹǝʇsɐɯ ǝɥʇ ɹoɟ ɹǝpuǝʇuoɔ ɐ ǝq plnoɔ ǝʍ ʎɐs ʎlǝʇᴉuᴉɟǝp ll,ʎǝɥʇ puɐ ∀ƎS uᴉ sɯɐǝʇ 8 doʇ ɟo ǝɯos ʞsɐ oפ ˙ssɐ ƃuᴉʞɔnɟ ʎɯ pǝdʎɥɹǝʌO

#12
Faraday
0
Frags
+

.

#16
hisamzphyr
1
Frags
+

夸大了我他妈的屁股。 去问问东南亚排名前 8 的队伍,他们肯定会说我们可以成为大师赛的竞争者。 我们在 120+ ping 上训练他们并使其接近甚至击败他们。 我们训练过的每一个顶级 SEA 团队都非常尊重我们,因为我们知道我们可以在 ping 上造成的伤害,但我们独自一人在低 ping 上会做些什么。 我们不像 Bonkers 或 Soniqs,需要一个视频评论才能看到这一点。 我希望在时机成熟时改变你所有的想法,但现在请尊重我们的名字。

#17
Ullyr
0
Frags
+

Overhyped my fucking ass. Go ask some of top 8 teams in SEA and they'll definitely say we could be a contender for the masters slot. We are scrimming them on 120+ ping and making it close and even beating them. Every top SEA team we have scrimmed has high respect for us knowing the damage we can do on the ping we have yet alone what we would do on low ping. We are not like Bonkers or Soniqs and it takes one vod review to see that. I hope to change all your minds when the time comes but for now have some respect on our names.

#18
deathlyclaws
0
Frags
+

Overhyped my fucking ass. Go ask some of top 8 teams in SEA and they'll definitely say we could be a contender for the masters slot. We are scrimming them on 120+ ping and making it close and even beating them. Every top SEA team we have scrimmed has high respect for us knowing the damage we can do on the ping we have yet alone what we would do on low ping. We are not like Bonkers or Soniqs and it takes one vod review to see that. I hope to change all your minds when the time comes but for now have some respect on our names.

#19
MantapMas
0
Frags
+

Overhyped my fucking ass. Go ask some of top 8 teams in SEA and they'll definitely say we could be a contender for the masters slot. We are scrimming them on 120+ ping and making it close and even beating them. Every top SEA team we have scrimmed has high respect for us knowing the damage we can do on the ping we have yet alone what we would do on low ping. We are not like Bonkers or Soniqs and it takes one vod review to see that. I hope to change all your minds when the time comes but for now have some respect on our names.

  • Preview
  • Edit
› check that that your post follows the forum rules and guidelines or get formatting help
Sign up or log in to post a comment