Date Action Player Position Reference
2022/11/13 inactive
giacomiN
Maria Eduarda Giacomin
Player
2022/09/28 join Player
2022/07/19 leave
Bia
Beatriz Terra
Player
2022/06/21 join
shyz
Luisa Minarelli
Player
2022/03/30 join
shoyu
Rodrigo Matheus
Analyst
2022/02/24 join
giacomiN
Maria Eduarda Giacomin
Player
2022/02/24 join
Bia
Beatriz Terra
Player
2022/02/24 join
Daniops
Daniela Cristini
Player
2022/02/24 join
isafx
Isadora Freitas
Player
2022/02/24 join
Bizerra
Vitoria Vieira
Player
2022/02/24 join
hayzen
Ricardo Denadai
Coach
2022/02/24 join
Okta
Otávio Augusto
Manager
Unknown leave
isafx
Isadora Freitas
Player